کتابخانه اشتراکی

مناسب برای پایه‌های هفتم و بالاتر

احتمـالا خیلـی از مـا بارهـا بـه ایـن فکـر کرده‌ایـم کـه کاش کتابخانـه بزرگـی داشـتیم تـا کتاب‌هـای زیـاد و متنـوع بـا کمتریـن هزینـه و راحت‌تریـن دسترسـی در اختیارمـان بـود. می‌توانیـد ایـن امـکان را بـا به‌اشتراک‌گذاشـتن کتاب‌هـای خـود بـا دیگـران بـرای مدتـی محقـق کنیـد. همیـن حـالا بـه سـراغ کتابخانه‌تـان برویـد. از کتاب‌هـای خـود یـک فهرسـت تهیـه کنیـد. (مهـم نیسـت چنـد کتـاب داریـد، از یکـی تـا هـر تعـداد) مشـخصات کلـی هـر کتـاب و موضـوع آن را روبـه‌روی عنـوان کتـاب بنویسـید.

برای دریافت فعالیت «کتابخانه اشتراکی» کلیک کنید.


لطفاً در انتشار این مطلب ما را همراهی کنید. شما می‌توانید لینک مطلب و یا فایل پیوست را برای معلم‌ها و تسهیلگرانی که می‌شناسید بفرستید.

 

ما در مدرسه بازتاب، مشتاق شنیدن نظرات و بازخوردهای شما هستیم. لطفاً انتقادات و پیشنهاداتتان را برای ما بنویسید. پیشاپیش از شما ممنونیم.

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید